CvO_logo_2regels

Algemene Voorwaarden

Bij Copywriting voor Ondernemers leren ondernemers schrijven om meer te verkopen. Dat doe je met simpele woorden. Zit je in een van onze programma’s, dan maken we afspraken over jouw en onze rechten en plichten. Die vind je hieronder — in juridische taal, dat dan wel.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Copywriting voor Ondernemers opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2. Copywriting voor Ondernemers: Peter Post Ideeën & Copy V.O.F.|Peterpost.com|Copywriting voor Ondernemers. Copywriting voor Ondernemers beschouwt, alle opdrachten als aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Klant en Copywriting voor Ondernemers tot het verrichten van Werkzaamheden door Copywriting voor Ondernemers voor Klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Copywriting voor Ondernemers en Klant waarop Copywriting voor Ondernemers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-¬ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Copywriting voor Ondernemers schriftelijk is bevestigd.

2.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Copywriting voor Ondernemers en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.6. Indien Copywriting voor Ondernemers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Copywriting voor Ondernemers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Copywriting voor Ondernemers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

3.2. Copywriting voor Ondernemers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Copywriting voor Ondernemers daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Copywriting voor Ondernemers anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Copywriting voor Ondernemers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst tussen Copywriting voor Ondernemers en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Copywriting voor Ondernemers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Copywriting voor Ondernemers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.3. Copywriting voor Ondernemers zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.4. Levering geschiedt af bedrijf van Copywriting voor Ondernemers. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Copywriting voor Ondernemers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.

4.5. Copywriting voor Ondernemers is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Copywriting voor Ondernemers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Copywriting voor Ondernemers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Copywriting voor Ondernemers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Copywriting voor Ondernemers zijn verstrekt, heeft Copywriting voor Ondernemers het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Copywriting voor Ondernemers ter beschikking heeft gesteld.

4.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Copywriting voor Ondernemers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Copywriting voor Ondernemers gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Copywriting voor Ondernemers bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Copywriting voor Ondernemers op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

4.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Copywriting voor Ondernemers een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.10. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Copywriting voor Ondernemers gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Copywriting voor Ondernemers daardoor direct of indirect ontstaan.

4.11. Indien Copywriting voor Ondernemers met de Klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Copywriting voor Ondernemers niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Klant in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

5.1. Copywriting voor Ondernemers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Copywriting voor Ondernemers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Copywriting voor Ondernemers kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2. Voorts is Copywriting voor Ondernemers bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Copywriting voor Ondernemers kan worden gevergd.

5.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Copywriting voor Ondernemers op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Copywriting voor Ondernemers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5.4. Indien Copywriting voor Ondernemers tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.5. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Copywriting voor Ondernemers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5.6. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Copywriting voor Ondernemers gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Copywriting voor Ondernemers, zal Copywriting voor Ondernemers in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Copywriting voor Ondernemers extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Copywriting voor Ondernemers anders aangeeft.

5.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Copywriting voor Ondernemers vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Copywriting voor Ondernemers op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.9. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Copywriting voor Ondernemers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Copywriting voor Ondernemers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Copywriting voor Ondernemers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Copywriting voor Ondernemers of van derden daaronder begrepen. Copywriting voor Ondernemers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Copywriting voor Ondernemers zijn verbintenis had moeten nakomen.

6.3. Copywriting voor Ondernemers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6.4. Voor zover Copywriting voor Ondernemers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Copywriting voor Ondernemers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 7. Betaling en incassokosten

7.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Copywriting voor Ondernemers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Copywriting voor Ondernemers aangegeven.

7.2. Indien de Klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Klant is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

7.3. Indien Copywriting voor Ondernemers met de Klant een afspraak heeft gemaakt voor betaling in termijnen, dient de Klant vooraf schriftelijk akkoord te gaan met automatische incasso. Bij niet-tijdige betaling -zoals weigering van een incasso of stornering door de Klant – vervalt de betalingsregeling en zalCopywriting voor Ondernemers overgaan tot inning van het alsdan resterende bedrag.

7.4. Copywriting voor Ondernemers heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.5. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Copywriting voor Ondernemers verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.6. Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant.

7.7. Alle in redelijkheid door Copywriting voor Ondernemers gemaakte kosten, ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering, zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de te vorderen bedrag/bedragen met een minimum van € 300.

7.8. Ingeval twee of meer (rechts-)personen een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden hebben gegeven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan Copywriting voor Ondernemers verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door Copywriting voor Ondernemers geleverde zaken blijven eigendom van Copywriting voor Ondernemers tot op het moment dat de Klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Copywriting voor Ondernemers uit hoofde van enige met Copywriting voor Ondernemers gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.

8.2. Het door Copywriting voor Ondernemers geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Copywriting voor Ondernemers veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Copywriting voor Ondernemers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Copywriting voor Ondernemers ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Copywriting voor Ondernemers gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Klant zich er jegens Copywriting voor Ondernemers bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.4. Voor het geval Copywriting voor Ondernemers zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Copywriting voor Ondernemers en door Copywriting voor Ondernemers aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Copywriting voor Ondernemers zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

9.1. Indien Copywriting voor Ondernemers aan een Klant een garantie heeft afgegeven voor het behalen van een resultaatverbetering als een door Copywriting voor Ondernemers geleverd stappenplan door de Klant wordt uitgevoerd, en de resultaten blijven achterwege, dan zal Copywriting voor Ondernemers onverwijld de aankoopsom aan Klant terugbetalen, onder de volgende voorwaarden:

 • De Klant kan aantonen dat alle stappen van het door Copywriting voor Ondernemers geleverde stappenplan zijn toegepast en dat daarbij de instructies van Copywriting voor Ondernemers zijn gevolgd;
 • De Klant tijdens het toepassen van het stappenplan gebruik heeft gemaakt van de door Copywriting voor Ondernemers geboden mogelijkheid van ondersteuning en feedback;
 • De klant kan een rapportage laten zien van de resultaten gedurende de garantietermijn en
 • Daaruit blijkt dat geen resultaatverbetering is opgetreden in de garantietermijn.

Of de Klant heeft voldaan aan de garantievoorwaarden is ter beoordeling van Copywriting voor Ondernemers.

9.2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan door de Klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Copywriting voor Ondernemers, de Klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

9.3. De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Copywriting voor Ondernemers te worden gemeld.  De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Copywriting voor Ondernemers in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Copywriting voor Ondernemers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.4. Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Copywriting voor Ondernemers opdracht gegeven heeft. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Copywriting voor Ondernemers en de door Copywriting voor Ondernemers bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, zestig dagen..

Artikel 10. Vrijwaring

10.1. De Klant vrijwaart Copywriting voor Ondernemers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Copywriting voor Ondernemers toerekenbaar is. Indien Copywriting voor Ondernemers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Copywriting voor Ondernemers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Copywriting voor Ondernemers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Copywriting voor Ondernemers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1. Copywriting voor Ondernemers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Klant krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De met Klant gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

11.2. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, spreadsheetmodellen en andere geestesproducten van Copywriting voor Ondernemers, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

11.3. Copywriting voor Ondernemers heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Copywriting voor Ondernemers wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is uitgesloten.

12.2. Copywriting voor Ondernemers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Copywriting voor Ondernemers is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

12.3. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Copywriting voor Ondernemers jegens Klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade bestaande uit:

 1. Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
 2. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
 3. Redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

12.4. Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Copywriting voor Ondernemers voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 5.000 (vijftienduizend euro) bedragen.

12.5. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Copywriting voor Ondernemers voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Copywriting voor Ondernemers voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Copywriting voor Ondernemers verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.6. De uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Copywriting voor Ondernemers.

12.7. Tenzij nakoming door Copywriting voor Ondernemers blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Copywriting voor Ondernemers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Klant Copywriting voor Ondernemers onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Copywriting voor Ondernemers ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Copywriting voor Ondernemers in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Copywriting voor Ondernemers meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Copywriting voor Ondernemers vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

12.9. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Copywriting voor Ondernemers en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 13. Privacybescherming en persoonsgegevens

13.1. Copywriting voor Ondernemers verzamelt en verwerkt (persoons) gegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

13.2. Copywriting voor Ondernemers verzamelt en verwerkt (persoons) gegevens van de Klant voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de Klant. Deze gegevens worden door Copywriting voor Ondernemers verwerkt en zonodig verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden:

 1. De betalingsadministratie, en in verband daarmee het al dan niet door derden doen uitvoeren van het kredietbeheer, analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsmede het deelnemen aan een kredietregistratie-systeem;
 2. De inlichtingenverstrekking aan de Klant, klachtenbehandeling, geschillenbeslechting en het verstrekken van gespecificeerde rekeningen en rapportages;
 3. In geanonimiseerde vorm kan data ook gebruikt worden voor marktonderzoek, benchmarking en consultancy;
 4. Marketingdoeleinden van Copywriting voor Ondernemers.

13.3. Daarnaast kan Copywriting voor Ondernemers de gegevens verwerken, en zonodig aan derden verstrekken, als dit nodig is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Copywriting voor Ondernemers. Daaronder worden in elk geval begrepen de verwerkingen die nodig zijn in het belang van een verantwoorde bedrijfsvoering. Gegevens kunnen tevens aan derden worden verstrekt in het kader van een overdracht van bedrijfsonderdelen van Copywriting voor Ondernemers.

13.4. Copywriting voor Ondernemers bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.

Artikel 14. Uitvoering van de Meldplicht datalekken

14.1. Copywriting voor Ondernemers beoordeelt op basis van artikel 34a Wet bescherming persoonsgegevens en de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens of een onbevoegde toegang tot of onbedoelde vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens een datalek is welke aanleiding geeft tot een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

14.2. Als er sprake is van een datalek zal Copywriting voor Ondernemers Klant hierover zo spoedig mogelijk informeren, inclusief de reeds door Copywriting voor Ondernemers getroffen maatregelen met in achtneming van de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1. Op alle Overeenkomsten tussen Copywriting voor Ondernemers en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Klant en Copywriting voor Ondernemers, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden

16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland.

16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Copywriting voor Ondernemers.

Stap 1 voor toegang:

Vul hieronder even je naam en e-mail in:

Om de structuur te ontvangen dien je akkoord te gaan met onze privacyverklaring. en dat we je regelmatig waardevolle mails sturen — je gaat akkoord bij het indienen van je gegevens.